Onderliggend rapport 2019: CO2-emissies decentrale overheden

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Een vraag die vaak gesteld wordt is hoe groot de CO2-emissies van decentrale overheden nou eigenlijk zijn. Deze gegevens zijn niet voorradig bij PBL of CBS. Om hier beter inzicht in te krijgen heeft CE Delft hier onderzoek naar gedaan. 

De resultaten van deze studie, die u hiernaast kunt downloaden, laten zien dat de totale Scope 1-, 2- en 3-emissies kunnen worden ingeschat als zijnde ongeveer 3,1 MtCO2. Het grootste deel hiervan (ruim 2 Mt) komt voor rekening van de gemeenten, gevolgd door de provincies en de waterschappen. Afvalbeheer (0,9 Mt) is de grootste CO2-emissiepost binnen de Scope 3-emissies van gemeenten.

Publicaties

Synthesis 2019: Accounting for the future - The price of climate

Synthesis 2019: Accounting for the future - The price of climate

Over the past year and a half, Klimaatverbond Nederland (a Dutch association of decentralised governments, focused on climate policy), together with the umbrella organisations of municipalities,
provinces and water boards and the Ministry of Infrastructure and Water Management, has been working on the development of internal CO2 pricing as an instrument to combat climate change. Research and experiments in this programme yielded a lot of understanding about the many possibilities of these instrument.
 

Lees verder
Synthese 2019: Rekenen met de toekomst - De prijs van het klimaat

Synthese 2019: Rekenen met de toekomst - De prijs van het klimaat

De afgelopen anderhalf jaar heeft Klimaatverbond, samen met de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gewerkt aan de ontwikkeling van interne CO2-beprijzing als instrument om klimaatverandering tegen te gaan. Onderzoek en experimenten in dit programma leverden veel inzichten op over de vele mogelijkheden van dit instrumentarium. 
 

Lees verder
Eindrapportage 2019: Rekenen met de toekomst - De praktijk

Eindrapportage 2019: Rekenen met de toekomst - De praktijk

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder
Essay: Rekenen met de toekomst - Van Parijs naar een CO2-prijs

Essay: Rekenen met de toekomst - Van Parijs naar een CO2-prijs

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo