Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

De Duitse overheid analyseerde de kosten van CO2 per ton. Ze komen daarbij op stevige prijzen: 180 Euro/ton tot 640 Euro/ton. Dan gaat het om maatschappelijke kosten. De preventiekosten zijn er niet bij betrokken. De 180 Euro/ton is gebasseerd op een conservatieve berekening. 

Dit rapport bevat een aantal belangwekkende berekeningen met op een aantal punten heldere uitgangspunten. Zo hanteert de Duitse overheid 'pure rate of time-preference'. Met deze term wordt gedoeld op de berekende waarde van schade. De 180 Euro/ton gaat bijvoorbeeld uit van een relatief zware weging van kosten voor de huidige generatie en een stapsgewijs afnemende weging daarvan voor volgende generaties. Indien dit niet gedaan wordt, en het (ethisch) uitgangspunt wordt genomen dat schade voor toekomstige generaties even zwaar weegt als die voor de huidige generaties komt de CO2 prijs op 640 Euro/ton. Daarnaast zijn een aantal conservatieve uitgangspunten genomen, zoals de berekening van methaan-emissies waarvoor in dit rapport het verouderde getal (GWP100) van 25 wordt aangehouden. Het IPCC hanteert hiervoor al jaren het getal 33. De maatschappelijke kosten worden gewogen als een percentage van de schade aan westerse economieen (Europa), terwijl dat percentage in arme landen vele malen hoger zal zijn. Hiermee beschrijft de Duitse overheid dus een ondergrens van CO2-beprijzing.

 

Publicaties

Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden.

Lees verder
Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

De Duitse overheid analyseerde de kosten van CO2 per ton. Ze komen daarbij op stevige prijzen: 180 Euro/ton tot 640 Euro/ton. Dan gaat het om maatschappelijke kosten. De preventiekosten zijn er niet bij betrokken. De 180 Euro/ton is gebasseerd op een conservatieve berekening. 

Lees verder
Negatieve discontovoet?

Negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Als we het begrip 'voorkomen is beter dan genezen' vertalen naar economische theorie en de discontovoet, dan zou een negatieve discontovoet geen vreemd uitgangspunt zijn. 

Lees verder
Rapport werkgroep discontovoet

Rapport werkgroep discontovoet

De discontovoet is een onderwerp van grote maatschappelijke betekenis. In dit rapport wordt een advies uitgebracht (gevolgd door het Rijk) om bij de risicovolle en langetermijnthema's, waaronder klimaatverandering, uit te gaan van een discontovoet van 3%.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo