Effecten van CO2-beprijzing op de industrie

Wat is een verstandige CO2-heffing voor de industrie? CE Delft heeft daar eind 2018 onderzoek naar gedaan en de uitkomsten spelen in de huidige discussie. In een opiniebijdrage in NRC hebben de onderzoekers van CE Delft hun beeld over 'een verstandige CO2-heffing’ op een rijtje gezet. 

In het Regeerakkoord is aangekondigd dat er een CO2-minimumprijs voor elektriciteitsproducenten wordt ingevoerd in 2020. De CO2-minimumprijs bestaat uit de prijs voor emissierechten in het EU ETS plus een heffing zodat er minimaal € 18/tCO2 wordt betaald in 2020, oplopend naar € 43 in 2030. Met het oog op de maatregelen die invulling moeten geven aan het Klimaatakkoord bestaat de vraag welke effecten uitbreiding van de CO2-minimumprijs naar de industrie die onder het ETS valt zou betekenen. Onderzocht werd wat de effecten van een dergelijke heffing zijn voor de meest energie-intensieve industriële sectoren: ijzer en staal, petrochemie, industriële gassen, kunstmest, voedingsmiddelenindustrie, raffinaderijen en de papierindustrie. Daarbij is uitsluitend gekeken naar het effect van de CO2-heffing op de ontwikkeling van de kostprijzen, de behaalde CO2-reductie én de concurrentiepositie van de industrie.

Publicaties

Essay: Rekenen met de toekomst - Van Parijs naar een CO2-prijs

Essay: Rekenen met de toekomst - Van Parijs naar een CO2-prijs

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder
Eindrapportage 2019: Rekenen met de toekomst - De praktijk

Eindrapportage 2019: Rekenen met de toekomst - De praktijk

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder
Onderliggend rapport 2019: GWW-sector

Onderliggend rapport 2019: GWW-sector

In het kader van het programma interne CO2-beprijzing is in 2019 een aantal experimenten en analyses uitgevoerd, op verschillende thema’s en focusgebieden. Hiernaast kunt u het rapport van Witteveen+Bos en Tauw, CO2-beprijzing bij provincies - Eindrapport clusters autowegen, fietspaden, bussen en onderhoudscontracten, lezen.

Lees verder
Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo