Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden.

In de kabinetsreactie op de transitieagenda's voor de circulaire economie heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om als gezamenlijke overheden in 2021 een jaarlijkse reductie van 1 Mton CO2 te realiseren door middel van maatschappelijk verantwoord inkopen. In het bestuurlijk overleg circulaire economie van 8 mei 2018 met de bestuurders van het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen heeft de Staatssecretaris van IenW het gebruik van CO2 -schaduwbeprijzing genoemd als mogelijk instrument voor het stimuleren van CO2-besparing en de circulaire economie. Diverse bedrijven hebben hier al ervaring mee, maar het gebruik door overheden vraagt om verdere uitwerking. In het bestuurlijk overleg is afgesproken om te verkennen wat overheden nodig hebben om te gaan werken met CO2-schaduwbeprijzing. Hiertoe is een ambtelijke taskforce opgezet met betrokkenheid 1vanuit de verschillende overheidslagen. Dit document bevat de  bevindingen en het advies van deze taskforce.

Publicaties

Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden.

Lees verder
Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

De Duitse overheid analyseerde de kosten van CO2 per ton. Ze komen daarbij op stevige prijzen: 180 Euro/ton tot 640 Euro/ton. Dan gaat het om maatschappelijke kosten. De preventiekosten zijn er niet bij betrokken. De 180 Euro/ton is gebasseerd op een conservatieve berekening. 

Lees verder
Negatieve discontovoet?

Negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Als we het begrip 'voorkomen is beter dan genezen' vertalen naar economische theorie en de discontovoet, dan zou een negatieve discontovoet geen vreemd uitgangspunt zijn. 

Lees verder
Rapport werkgroep discontovoet

Rapport werkgroep discontovoet

De discontovoet is een onderwerp van grote maatschappelijke betekenis. In dit rapport wordt een advies uitgebracht (gevolgd door het Rijk) om bij de risicovolle en langetermijnthema's, waaronder klimaatverandering, uit te gaan van een discontovoet van 3%.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo