Gedegen onderzoeken, interessante praktijkcases, inspirerende resultaten. Het CO2-beprijzingsteam van Klimaatverbond Nederland verzamelt de meest relevante literatuur. Voor veel praktische en verdiepende voorbeelden verwijzen we ook graag door naar de site van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden.

Publicaties

Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden. De taskforce maakte een advies dat als basis dient voor de uitvoering van o.a. de provincies, gemeenten en waterschappen.

Lees verder
Methoden bepalen CO2 prijs Duitse overheid

Methoden bepalen CO2 prijs Duitse overheid

De Duitse overheid analyseerde de kosten van CO2 per ton. Ze komen daarbij op stevige prijzen: 180 Euro/ton tot 640 Euro/ton. Dan gaat het om maatschappelijke kosten. De preventiekosten zijn er niet bij betrokken. De 180 Euro/ton is gebasseerd op een conservatieve berekening. 

Lees verder
Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Implementeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Jolien Grandia deed uitgebreid onderzoek naar factoren die zorgen voor een doortastende uitvoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ze concludeert op pg 129 "Overall, we can conclude that it is not easy being green. It requires a great dose of affective commitment to change, and a positive attitude towards ecological sustainability from procurers. However, public organisations can make it easier to be green, by ensuring there is a fit between their strategic vision and their sustainable procurement policies, and allowing procurers to influence the procedures and thus increasing procedural justice. Thereby, making it easier for the organisation itself to be green too".

Lees verder
negatieve discontovoet?

negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Feitelijk wordt, bv met een discontovoet van 3%, gezegd dat toekomstige kosten (prijzen) van CO2 (in het kader van maatschappelijke schade) hoger zullen zijn dan de huidige. Maar als we het begrip 'voorkomen is beter dan genezen' vertalen naar economische theorie en de discontovoet (discount rate), dan zou een negatieve discontovoet in het kader van CO2-beprijzing geen vreemd uitgangspunt zijn. In het Fleurbaey paper wordt hiervoor een lans gebroken.

Lees verder

Rapport werkgroep discontovoet

Rapport werkgroep discontovoet

De discontovoet is een onderwerp van grote maatschappelijke betekenis. In dit rapport wordt een advies uitgebracht (gevolg door het Rijk) om bij de risico-volle en lange-termijn thema's, waaronder klimaatverandering, uit te gaan van een discontovoet van 3% (voor korte termijn, laag risico staat deze op 5%).

Lees verder
How expensive should CO2 be? Fuel for the debate on optimal climate policy

How expensive should CO2 be? Fuel for the debate on optimal climate policy

Steven Poelhekke (Vrije Universiteit) schreef deze studie naar CO2-beprijzing voor de Nederlandse Bank. Het omvat een gedegen overzicht van methodieken voor het bepalen van de juiste CO2 prijs, met focus op de maatschappelijke kosten van CO-beprijzing met een uiteindelijke inschatting van een haalbaar bedrag voor een CO2 belasting.

Lees verder
State and Trends of Carbon Pricing 2018 Washington DC, May 2018, Wereldbank

State and Trends of Carbon Pricing 2018 Washington DC, May 2018, Wereldbank

In dit Wereldbank rapport wordt een mondiaal en specifiek overzicht gegeven over de belangrijkste CO2-beprijzingsinitiatieven over de wereld. De meeste informatie gaat over CO2-heffing en CO2-belasting en geeft goed weer hoe in alle landen, maar ook regio's, werk wordt gemaakt van het invoeren van een CO2 prijs

Lees verder
Effecten van CO2 beprijzing op de industrie

Effecten van CO2 beprijzing op de industrie

Wat is een verstandige CO2-heffing voor de industrie? Dat is momenteel de vraag na het Kabinetsbesluit om zo een heffing in te voeren. CE Delft heeft daar eind 2018 onderzoek naar gedaan en de uitkomsten spelen in de huidige discussie. In een opiniebijdrage in NRC Handelsblad hebben de onderzoekers van CE Delft hun genuanceerde beeld over 'een verstandige CO2-heffing’ nog eens op een rijtje gezet. Hieronder vindt u het artikel.

Lees verder

Klimaatverbond Nederland