Gedegen onderzoeken, interessante praktijkcases, inspirerende resultaten. Het CO2-beprijzingsteam van Klimaatverbond Nederland verzamelt de meest relevante literatuur. Voor veel praktische en verdiepende voorbeelden verwijzen we ook graag door naar de site van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden.

Publicaties

Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden.

Lees verder
Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

De Duitse overheid analyseerde de kosten van CO2 per ton. Ze komen daarbij op stevige prijzen: 180 Euro/ton tot 640 Euro/ton. Dan gaat het om maatschappelijke kosten. De preventiekosten zijn er niet bij betrokken. De 180 Euro/ton is gebasseerd op een conservatieve berekening. 

Lees verder
Negatieve discontovoet?

Negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Als we het begrip 'voorkomen is beter dan genezen' vertalen naar economische theorie en de discontovoet, dan zou een negatieve discontovoet geen vreemd uitgangspunt zijn. 

Lees verder
Rapport werkgroep discontovoet

Rapport werkgroep discontovoet

De discontovoet is een onderwerp van grote maatschappelijke betekenis. In dit rapport wordt een advies uitgebracht (gevolgd door het Rijk) om bij de risicovolle en langetermijnthema's, waaronder klimaatverandering, uit te gaan van een discontovoet van 3%.

Lees verder

How expensive should CO2 be? Fuel for the debate on optimal climate policy

How expensive should CO2 be? Fuel for the debate on optimal climate policy

Steven Poelhekke (Vrije Universiteit) schreef deze studie naar CO2-beprijzing voor de Nederlandse Bank. Het omvat een gedegen overzicht van methodieken voor het bepalen van de juiste CO2-prijs.

Lees verder
State and Trends of Carbon Pricing 2018

State and Trends of Carbon Pricing 2018

In dit Wereldbank rapport wordt een mondiaal en specifiek overzicht gegeven over de belangrijkste CO2-beprijzingsinitiatieven over de wereld. De meeste informatie gaat over CO2-heffing en CO2-belasting en geeft weer hoe in landen en regio's werk wordt gemaakt van het invoeren van een CO2-prijs.

Lees verder
Effecten van CO2-beprijzing op de industrie

Effecten van CO2-beprijzing op de industrie

Wat is een verstandige CO2-heffing voor de industrie? CE Delft heeft daar eind 2018 onderzoek naar gedaan en de uitkomsten spelen in de huidige discussie. In een opiniebijdrage in NRC hebben de onderzoekers van CE Delft hun beeld over 'een verstandige CO2-heffing’ op een rijtje gezet. 

Lees verder
A lower bound to the social cost of CO2 emissions

A lower bound to the social cost of CO2 emissions

Van den Bergh en Botzen analyseren de literatuur over maatschappelijke kosten van klimaatverandering en komen tot een analyse van de laagste CO2-prijs op basis van logische uitgangspunten en beschrijven de range van CO2-prijzen en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen.

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo