Over dit project

Allereerst: wat is CO2-beprijzing?
Bij CO2-beprijzing wordt een prijs per ton CO2(equivalenten)-uitstoot meegenomen in het afwegingskader van beslissingen. Het kan hierbij gaan om langetermijninvesteringsbeslissingen, maar ook om producten of diensten die worden ingekocht of aanbesteed. CO2-beprijzing is op verschillende manieren toe te passen. Eén van de opties is om te kiezen voor een expliciete, 'externe' prijs, waarbij de opgenomen CO2-prijs ook daadwerkelijk betaald wordt, waardoor fondsenvorming en geldstromen kunnen ontstaan tussen organisaties (denk hierbij bijvoorbeeld aan een vorm van belasting of heffing).

Een andere optie is om te kiezen voor een impliciete, 'interne' prijs, ook wel schaduwprijs genoemd. Hierbij wordt de CO2-prijs wel onderdeel van het afwegingskader van een besluit, maar wordt niet aan externe partijen gevraagd deze te betalen. Wel kan de organisatie er voor kiezen om binnen de eigen bedrijfsvoering een CO2-prijs mee te rekenen. Zo kunnen afdelingen bijvoorbeeld worden gestimuleerd om bewuster om te gaan met energie, of op een andere manier te reizen (auto versus OV of fiets). In ons programma werken deze route verder uit: door een virtuele prijs (die de werkelijke maatschappelijke kosten van CO2-emissies benadert) mee te rekenen in bijvoorbeeld aanbestedingen of andere beleidskeuzen, worden op die manier de duurzamere producten en diensten geselecteerd. 

Wil jij of je organisatie aan het werk met CO2-beprijzing of ervaringen delen? Neem contact met ons op! 

CO2-beprijzing is over de hele wereld een thema dat veel aandacht krijgt. De meeste aandacht gaat naar de CO2-belasting, zoals in dit prijswinnende filmpje ook wordt uitgewerkt.

Een prijs op CO2 maakt processen en materialen die bijdragen aan klimaatverandering duurder. Tegelijk wordt het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen relatief goedkoper. CO2-beprijzing krijgt steeds meer een plek in onze nationale en internationale economie. We hoeven daarbij niet te wachten op een nationale of internationale CO2-belasting. Veel bedrijven zetten in op het gebruik van een interne CO2-prijs. Het rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten doen dat ook, het advies van een taskforce CO2-schaduwbeprijzing volgend. Dit, zodat de werkelijke CO2-prijs mee telt bij aanbestedingen, kosten-batenanalyses of gebiedsprocessen. Klimaatverbond Nederland ondersteunt deze overheden hierbij. Door kennis en ervaringen te delen, experimenten te ondersteunen, het netwerk te versterken en de juiste basis voor een CO2-prijs te onderzoeken (hierover meer onder 'De prijs van CO2'). 

Publicaties

Rekenen met de toekomst: Essay “Van Parijs naar een CO2-prijs”

Rekenen met de toekomst: Essay “Van Parijs naar een CO2-prijs”

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De CO2-reductie van 49% in 2030 uit het Klimaatakkoord is dan ook voor de eigen bedrijfsvoering en inkoop van rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een logisch doel. Daarom onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met de koepels van decentrale overheden en ondersteund door PIANOo, het RIVM en Klimaatverbond Nederland, hoe de overheid deze ambitie concreet kan invullen.

Lees verder
Advies taskforce schaduwbeprijzing

Advies taskforce schaduwbeprijzing

In 2018 zijn een expertgroep én taskforce met interne CO2-beprijzing aan het werk gegaan. Dit ter voorbereiding van de programmering van de eerste stevige experimenten op het gebied van interne CO2-beprijzing bij decentrale overheden.

Lees verder
Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

Methoden bepalen CO2-prijs Duitse overheid

De Duitse overheid analyseerde de kosten van CO2 per ton. Ze komen daarbij op stevige prijzen: 180 Euro/ton tot 640 Euro/ton. Dan gaat het om maatschappelijke kosten. De preventiekosten zijn er niet bij betrokken. De 180 Euro/ton is gebasseerd op een conservatieve berekening. 

Lees verder
Negatieve discontovoet?

Negatieve discontovoet?

De discontovoet heeft grote invloed op de CO2-prijs. Als we het begrip 'voorkomen is beter dan genezen' vertalen naar economische theorie en de discontovoet, dan zou een negatieve discontovoet geen vreemd uitgangspunt zijn. 

Lees verder

Klimaatverbond NederlandVNGIPOUvWMinisterie van I&WPiANOo